(14)

Posted · Add Comment

Primaarilähde kertoo ”suoraan” tutkimuskysymyksen kohteesta eli tutkimusobjektista, sekundaarilähde taas asettaa kohteen johonkin kontekstiin. Tutkimuskysymys siis määrittää, miten lähdettä arvioidaan (tästä lisää Järvinen 2014a, erit. 9–17). Vielä 1900-luvun alun positivistisessa historiankirjoituksessa uskottiin, ettei primaarilähde ole välittynyt samaan tapaan kuin sekundaarilähde, mutta kulttuurihistorian ja uuden historian kiinnostus muistin, muistamisen ja historian suhteeseen (esim. Nora 1989; Prins 1992; Ricoeur 2004) on olennaisesti monimutkaistanut tätä jaottelua ja korostanut entisestään historioitsijaa lähteen määrittäjänä. Tanssihistorian kannalta olennaista on, että mikään lähde ei itsessään ole tutkimusobjekti, koska menneisyys ei koskaan ole tavoitettavissa tai uudelleen koettavissa.

Comments are closed.