Arlander 2014

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Arlander, Annette. 2014. ”Om metoder i konstnärlig forskning / On methods of artistic research” teoksessa Torbjörn Lind (toim.). Metod – Process – Redovisning Konstnärlig Forskning Årsbok 2014 / Method – Process – Reporting Artistic Research Yearbok 2014. Stockholm: Vetenskapsrådet / Swedish Research Council, 13–39. publikationer.vr.se/wp-content/uploads/2014/08/–rsbok-KF-2014-pdf-hela-boken.pdf (9.8.2016)

« Back to Glossary Index

Comments are closed.