Laruelle käyttää termiä generique positiivisena ja epäfilosofiaan olennaisesti kuuluvana määreenä, singulaarisuuden sijaan.