79 Laruellen epäfilosofia on aksiomaattista ja materialistista. Laruelle viittaa matemaattisilla termeillä, kuten idempotenssi ja superpositio, jonkinlaiseen ”operatiiviseen” ja aksiomaattiseen ajatteluun. Tällainen ajattelu tuottaa saman tuloksen toistojen määrästä riippumatta, jolloin yksittäinen tapaus voi kuvata koko systeemin tilannetta tai systeemi voi olla useassa tilassa samanaikaisesti. Tämä ei kuitenkaan noudata Kantin transsendentaalista logiikkaa, jonka mukaan aistimme intuition kohteita ymmärryksellä, jossa intuition kohteet tulevat ymmärrettäviksi ja käsite vastaa vain yhtä intuition kohdetta: ”Ajatukset ilman sisältöä ovat tyhjiä, intuitiot ilman käsitteitä ovat sokeita.” (Kant 2013, 83–84.)