82 Laruellen ajattelu on kulkenut jaksoissa, joiden kysymyksenasettelut vaihtelevat ja joita hän määrittää numeerisesti. Laruellen jakso Filosofia I (1971–1978) alkaa Félix Ravaissonin metafysiikan kritiikistä. Siinä Laruelle kehittää käsitteitä ”päätöksellisyys”, ”radikaali immanenssi” ja ”kloonaus”. Filosofia II (1981–1992) sisältää muun muassa kirjat A Biography of Ordinary Man ja Philosophies of Difference. Filosofia III (1995–2000) jaksoon kuuluu kirja Principles of Non-Philosophy. Filosofia IV (2002–2007) käsittelee enemmän uskonnon, etiikan ja utopian ajattelua. Tällä hetkellä Filosofia V (2008–) käsittelee epämarxilaisuutta ja mm. valokuvafiktioita (suom. huom.).